یادداشت های خاله سوسکه سلام مهشیدم ولکام به وبلاگم هه از اینکه امدید به وبم خوشحالم میاید به وبلاگم اخمالو نباشید با نیش باز بیاید اونقد که دندون عقلتونم معلوم شه !!!!! نظر یادتون نره تنبل بازی در نیارید سمت راست دقیقا روبرو نظر بدید دل یه جوون به دست بیارید!!!تا خدا گناهانتونو ببخشه!!! دی: http://chertopertbazar.mihanblog.com 2020-09-30T07:23:02+01:00 text/html 2017-03-11T17:48:17+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 عیدتون مبارک http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/935 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">و بر آمد بهاری دیگر مست و زیبا و فریبا</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><strong><img src="http://i9.glitter-graphics.org/pub/851/851719jig57c91jp.gif" height="31" align="bottom" border="0" hspace="0" width="27"></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;"> <img src="http://s3.picofile.com/file/7498162682/122836chaiqvj420.gif" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp; &nbsp; <img src="http://s3.picofile.com/file/7495084301/4d35a44e59185f81db9b7314c92caf00.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"> &nbsp; <strong><img src="http://s1.picofile.com/file/7483543652/ztteiil9eivogmb29j00.gif"></strong></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font>چون دوست سبدی پیدا کن</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><strong><img src="http://s1.picofile.com/file/7311118602/55419463242456635035.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></font></span><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;"> <img src="http://s3.picofile.com/file/7498162682/122836chaiqvj420.gif" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp; &nbsp; <img src="http://s3.picofile.com/file/7495084301/4d35a44e59185f81db9b7314c92caf00.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"> &nbsp; <strong><img src="http://s1.picofile.com/file/7483543652/ztteiil9eivogmb29j00.gif"></strong></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;پر کن از سوسن و سنبل که نکوست</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp; </font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://sheklak4web.blogfa.com/" target="_blank"><strong><img style="width: 39px; height: 41px;" alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/10/image/13.gif" height="41" border="0" width="39"></strong></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><img src="http://s3.picofile.com/file/7498162682/122836chaiqvj420.gif" height="15" align="bottom" border="0" hspace="0" width="19">&nbsp; &nbsp; <img src="http://s3.picofile.com/file/7495084301/4d35a44e59185f81db9b7314c92caf00.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"> &nbsp; </font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;"><strong><img src="http://s1.picofile.com/file/7483543652/ztteiil9eivogmb29j00.gif"></strong></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp;</font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;"><strong></strong></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font>همراه باد بهاری بفرست:</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><strong><img style="width: 40px; height: 35px;" alt="17400000" src="http://www.thesmilies.com/love/17400000.gif" height="35" border="0" width="40"></strong></font>&nbsp;&nbsp; </font></span><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7498162682/122836chaiqvj420.gif" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp; &nbsp; <img src="http://s3.picofile.com/file/7495084301/4d35a44e59185f81db9b7314c92caf00.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"> &nbsp; <strong><img src="http://s1.picofile.com/file/7483543652/ztteiil9eivogmb29j00.gif"></strong></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پیک نوروزی و شادی بر دوست!</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><strong><img style="width: 39px; height: 36px;" alt="08700000" src="http://www.thesmilies.com/love/08700000.gif" height="36" border="0" width="39"></strong></font></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f" size="2"><strong><font color="#282d2f" size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7498162682/122836chaiqvj420.gif" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp; &nbsp; <img src="http://s3.picofile.com/file/7495084301/4d35a44e59185f81db9b7314c92caf00.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"> &nbsp; <strong><img src="http://s1.picofile.com/file/7483543652/ztteiil9eivogmb29j00.gif"></strong></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></strong></font></font><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#282d2f"><strong> </strong></font></font><br></font></span><br>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://i2.glitter-graphics.org/pub/654/654922klaf6k0kgd.gif" height="52" width="469"><br> <div style="position: relative;" align="center"><img src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/553/553535attg72h90c.gif" height="0" width="0"></div><div style="position: relative;" align="center"><img src="http://i7.glitter-graphics.org/pub/254/254217g952cjwzny.jpg" height="0" width="0"></div> <div style="position: relative;" align="center">&nbsp;</div> <div style="position: relative;" align="center"><img src="http://i6.glitter-graphics.org/pub/591/591066mxcu8uetj6.gif" height="0" width="0"></div> <div style="position: relative;" align="center"><img src="http://i6.glitter-graphics.org/pub/2077/2077846anuz1sajya.gif" height="0" width="0"></div> <div style="position: relative;" align="center">&nbsp;</div> <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="نتیجه تصویری برای تبریک عید نوروز96" src="http://static-a.netshahr.com/www.netshahr.com/images/2017-02/sal-noe-96-2017-02-26-14-03-36.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="420" width="560"> text/html 2016-10-20T08:37:08+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 سلااااامممم http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/934 <div align="center"><br><br><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 102, 204);">به نام خدای که خیلییی عاشقشم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></span><br><br><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">من بعد از 2 سال باز امدم</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"> امیدوارم از شدت ذوق سکته نکنید</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">الان داشتم مطالب وبلاگم میخوندم کلی خندیدم<br>نه به بامزه بودنشوناااا به اینکه من تا 2 سال ÷یش <br>چقدر کودک درونم فعال بودهخخخخخخ<br>کلا مهد کودک باز کرده بودم</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">من بازم گه گاهی میام و مطلب میزارم<br>اما دیگه مطالب مفید میزارم <br>خوشحال میشم نظراتتون برام بفرستین<br>و اگر مطلب جالبی داشتین برام جمیل کنید<br>این هم ادرس جمیل من<br>pertty.mahshid@gmail.com<br><br>و در اخر این رو هم بگم اگر میبینید مطالب قبلی ÷اک نشده<br>علتش اینه که خوب ادم یادی از گذشته خودش کنه<br>و ایشلا هروقت سرم خلوت شد بیکار بودم<br>حتما ظاهر وبلاگ رو ویرایش میکنم<br><br></font></font><br><br></div></div> text/html 2015-04-20T15:38:48+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 چگونه باکلاس شوی؟!! http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/922 <img src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/09/1330767070.jpg" border="0" tiptitle="عکس نوشته های طنز چگونه با كلاس شویم؟"> text/html 2015-04-20T15:24:07+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 این نی نی خوردن ن ندارههه؟؟؟؟؟ http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/915 <img alt="" src="http://www.parsnaz.ir/upload/75/0.505209001385629761_parsnaz_ir.jpg"> text/html 2015-04-20T15:13:39+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 گوه زیادی http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/912 <p align="center"><font color="#6633cc"><strong>دوستم</strong></font> اومده میگه :&nbsp;<font color="#009900"><strong>یه ماه</strong></font> دیگه میخوام برم <font color="#0066cc"><strong>ایتالیا</strong></font> عشق و حال !!</p><p align="center"><br><font color="#ff3300"><strong>من :</strong></font> روزه ای&nbsp; ؟ </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font color="#ff00ff"><strong>دوستم&nbsp;:</strong></font> آره ،&nbsp;<font color="#666600"><strong>چطور</strong></font> مگه ؟؟</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><strong><font color="#ff3300">من :</font></strong> الان <font color="#996600"><strong>گـ&nbsp;...</strong></font>&nbsp;زیادی خوردی <font color="#009999"><strong>روزه ت</strong></font> باطل شد دیگه&nbsp;<img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"><img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/03.gif"></p> text/html 2015-04-20T15:07:23+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 شله زرد نذری دختر همسایه http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/911 <a><img src="http://www.8pic.ir/images/96044622323132829468.jpg"></a> text/html 2015-04-20T10:54:22+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 توجه توجه http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/910 <p> با سلام خدمت دوستای گل</p><p>ممنون از اینکه با نظرهاتون من روخوشحال میکنید</p><p>دوستای عزیزلطفا ب هیچ وجه در قسمت نظرات تبلیغ نکنید چون موردتاییدقرار داده نمیشه</p><p>فقط در لینکدونی تبلیغات شما رو پذیرا هستیم </p><p>دوستون دارم منتظر اپ شدن لینک باشید</p><p>باتشکر :مهشید</p> text/html 2014-09-21T15:31:39+01:00 chertopertbazar.mihanblog.com مهشید 701 خبببررر خبررررر http://chertopertbazar.mihanblog.com/post/909 سلام چطورییییید ؟؟خوفیید عایا<div>همونجور ک تو پستای قبل گفتم&nbsp;